לידקליינט בע"מ ח.פ 515674463

 

הסכם לשימוש במערכת LeadClient (“הסכם") שנחתם ביום  __ לחודש __, שנת 2018 בין לידקליינט בע"מ, חברה ישראלית שמקום מושבה הוא רח’ ישורון 12, הוד-השרון (“לידקליינט") לבין ____________________, [חברה ישראלית / אדם פרטי / שותפות רשומה] אשר מקום מושבו הוא ______________________________________ (“הלקוח").

 

הואיל                                ולידקליינט היא בעלת מלוא זכויות הקניין הרוחני במערכת ניהול העסקים "לידקליינט" המספקת שירותי ניהול התקשרות מול לקוחות ומאפשרת הפניית שיחות טלפון, שליחת מסרונים והכל לפי המפרט המלא המצורף בנספח א’ להסכם זה (“המערכת”);

 

והואיל                               והלקוח מעוניין לרכוש רשיון לשימוש במערכת בהתאם לתנאי הסכם זה;

 

והואיל                               ולידקליינט מעוניינת לאפשר ללקוח לרכוש רשיון לשימוש במערכת;

 

[והואיל                              והלקוח מעוניין כי סוכנות הפרסום שלו תהיה אף היא מורשית לנהל את המערכת בשמו]

 

לפיכך, הוסכם, הותנה והוצהר בין הצדדים כדלקמן:

 

 1. השימוש במערכת. השימוש במערכת מורשה בזאת ללקוח לתקופת ההסכם. ללקוח ניתן רשיון אישי, לא-ייחודי, לא בלעדי, לא ניתן להעברה (אלא בהתאם להסכם זה) ולא ניתן להרשאת משנה.

                  1.            הלקוח. הלקוח הוא היישות המשפטית אשר חתמה על הסכם זה. כל שימוש שיבוצע תחת החשבון המוגדר על שם הלקוח יבוצע אך ורק על ידי האורגנים המוסמכים אצל הלקוח.

                  2.            מתן הרשאות. הלקוח רשאי לספק הרשאות משנה לגורמים שלישיים, עובדים, נציגים, סוכנים, או כל גורם אחר, שיפעלו בשמו במערכת ובמסגרת ההרשאות שהוא סיפק לה. בעשותו כן, הוא יחתים כל אחד מגורמים אלו על כך שהם האחראים הבלעדיים לכל שימוש שיבצעו במערכת, ושהם פוטרים את לידקליינט מכל אחריות לכל נזק שיגרם להם ו/או ללקוח כתוצאה מהשימוש שלהם במערכת.

                  3.            אחריות להרשאות. הלקוח הוא האחראי הבלעדי למתן ההרשאות. הוא יבדוק את בעל ההרשאה בטרם יספק לו הרשאה כזו, הוא יוודא כי בעל ההרשאה הוא בקי בשימוש במערכת, כי קיבל את ההדרכה ההולמת, כי הוא מודע לסיכונים מהשימוש במערכת וכי הוא מודע לנזקים שיכולים להגרם ללקוח ו/או ללידקליינט כתוצאה משימוש לרעה.

                  4.            אבטחת החשבון. הלקוח אחראי לאבטח את החשבון שלו, כולל לאבטח את הרשאות המשנה שיסופקו. לידקליינט לא תהא אחראית לכל נזק שיגרם ללקוח כתוצאה משימוש לרעה במערכת.

                  5.            משרד פרסום. ככל שהלקוח פועל באמצעות משרד פרסום המנהל עבורו את השירותים, הרי שהוא יצטרך להגדיר משרד זה כבעל הרשאות ולהתקשר מולו בהסכם לניהול השירותים. במקרה כזה, שירותי התמיכה יסופקו על ידי משרד הפרסום ולא על ידי לידקליינט.

 1. השירותים. השירותים אשר לידקליינט תספק במערכת יהיו באמצעות ממשק אינטרנטי אליו יתחבר הלקוח עם שם משתמש וסיסמא.

                  1.            ניהול שיחות. לידקליינט תספק ללקוח אמצעי לניהול שיחות. באמצעי זה היא תספק ללקוח מספרי טלפון וירטואליים שהיא שוכרת מצדדים שלישיים, וזאת לצורך קבלת שיחות. לכל מספר יוכל הלקוח להצמיד מערך מזהה אשר יאפשר לו לבחון את מקור השיחה, וכן לקבל סטטיסטיקות. המספרים יופנו למספרי טלפון לבחירת הלקוח. במסגרת ניהול השיחות, לידקליינט עשויה לאפשר ללקוח גם גישה להקלטות של השיחות אשר יבוצעו על ידי צד שלישי.

                  2.            ניהול לידים. לידקליינט תאפשר ללקוח ניהול מערך של קבלת לידים, קרי התעניינות של לקוחות במוצרים ו/או שירותים. במסגרת זו, היא תקבל פרטים ממערכת ניהול התוכן של הלקוח ותשמור אותה במסד הנתונים של לידקליינט, תוך שעל כל ליד יוכל הלקוח לראות פרטים נוספים כגון ניתוח של השיחות שבוצעו עמו, הדיוורים שנשלחו אליו, העמוד בו התעניין במוצר וכדומה.

                  3.            ניהול מסרונים. לידקליינט תאפשר ללקוח, באמצעות שירות צד שלישי, לשלוח מסרונים ללקוחות המצויים במסד הנתונים שלו. מסרונים אלו ישלחו לבחירת הלקוח בשעות, בימים ולמספרי הטלפון אותם יבחר.

                  4.            מסד נתונים. לידקליינט תספק ללקוח ממשק לניהול מסד הנתונים של לקוחותיו.

                  5.            ייבוא של מידע. לידקליינט תספק ללקוח מערכת לייבוא מידע ממערכות קיימות או מקבצים קיימים אל תוך מסד הנתונים שלה.

                  6.            התממשקות עם שירותי צד שלישי. לידקליינט תאפשר ללקוח להתממשק עם שירותי צד שלישי מעת לעת, ועל סמך תוספים אשר יכתבו עבורם במיוחד.

                  7.            שימוש במספרים. כל מספרי הטלפון אשר נעשה בהם שימוש בשירותים ובמערכת הם בבעלות של צד שלישי וללקוח לא תווצר כל זכות בהם. הלקוח לא יהא רשאי לנייד אותם למערכותיו או לקבל כל זכות בעלות בהם על פי דין. לידקליינט רשאית, מעת לעת ועל פי שיקול דעתה, להחליף את מספרי הטלפון, וזאת בהודעה מראש.

                  8.            עדכון השירותים. לידקליינט עשויה לעדכן את השירותים, להוסיף פונקציונאליות, ולהוסיף שירותים מעת לעת, או לגרוע שירות מסוים, בהודעה מראש.

 1. חובות יידוע. השימוש במערכת לידקליינט כרוך באגירת נתונים במסד הנתונים של לידקליינט על אודות הלקוח ולקוחותיו, ועל כן חובה על הלקוח לעמוד בכל עת בהוראות הדין הרלוונטיות הנוגעות לאגירת נתונים במסד נתונים, ובפרט: (1) חובה עליו ליידע את לקוחותיו כי הנתונים נשמרים בידי לידקליינט במסגרת מתן השירות; (2) חובה עליו לספק ללקוחותיו עותק ממדיניות הפרטיות של לידקלייניט המציין מהם השימושים במידע; (3) חובה עליו לדאוג כי מסד הנתונים הנגיש אליו ירשם כמאגר מידע ברשות למשפט, טכנולוגיה ומידע במשרד המשפטים ככל שזה מוגדר "מאגר מידע" על פי חוק ושלידקליינט תרשם כמחזיק במאגר זה; (4) חובה עליו לדאוג להסרת פרטיהם של הלקוחות המבקשים להסיר עצמם; (5) חובה עליו לאחסן במסד הנתונים רק מידע המותר לאחסון על פי דין.
 2. אחריות. האחריות הבלעדית לשימוש במערכת היא של הלקוח. לידקליינט לא תהא אחראית לכל שימוש לרעה של הלקוח במערכת ו/או במסד הנתונים, לרבות: (1) כל תביעה שתוגש כנגד הלקוח על ידי צד שלישי בגין דיוור שביצע הלקוח; (2) כל הפרה של חוק הגנת הפרטיות על ידי הלקוח בגין השימוש במערכת, בין אם בהתאם להסכם זה ובין אם בניגוד להוראותיו; (3) כל תלונה של רשות מוסמכת כנגד הלקוח על שימוש במערכת. הלקוח מודע לכך שהמערכת משתמשת בשירותי צד שלישי, ושלידקליינט אינה אחראית ולא יכולה להיות אחראית לזמינות אותם השירותים, לטיבם או לכך שהם יעמדו בהוראות הדין, והלקוח פוטר את לידקליינט מראש על כל נזק שיגרם על ידי אותם הצדדים השלישיים. בכל מקרה ובגין כל נזק, אחריותה של לידקליינט תהא מוגבלת לנזקים ישירים בלבד ולא תעלה על הסכום ששילם הלקוח ללידקליינט ב30 הימים בטרם נגרם נזק זה.
 3. שימוש הולם. הלקוח ישתמש במערכת שימוש הולם בלבד, וימנע מכל שימוש שיש בו כדי לפגוע באחר או להפריע לשימוש התקין של לקוחות אחרים במערכת, ובפרט: (1) ימנע מלמכור את השירות לצד שלישי או להרשות לצד שלישי את השימוש בשירות שלא בהתאם לממשק המערכת; (2) ימנע מעבד את השירות בצורה אוטומטית, לייצר מעקפים כדי לייצר תכונות חדשות או להוסיף פונקציונאליות לשירות שלא פותחה; (3) לא ישנה את השירות בכל צורה שהיא; (4) לא יהשתמש בשירות בצורה אגרסיבית, הכוללת שימוש אינטנסיבי ולא צפוי בו; (5) לא ישתמש בשירות בצורה אשר מטרידה אחר או פוגעת בפרטיותו; (6) לא יגרום לכך שהשירות יבצע פעולות שלא תוכננו לבצע; (7) לא יפרסם באמצעות השירות שירותים ו/או מוצרים אשר עשוים לפגוע בלידקליינט או במוניטין שלה.
 4. תשלום. התשלום לשירותי לידקליינט, וכן לשירותי הצד השלישי, יהיו בהתאם להצעת המחיר המצורפת כנספח ב’ להסכם זה. התשלום עשוי לכלול: (1) תשלום חודשי בסיסי עבור רשיון השימוש במערכת; (2) תשלום עבור קו טלפון, הן עבור שימוש חודשי, הן עבור צריכה והן עבור הקצאת מספרים; (3) תשלום עבור שליחת הודעות ו/או חבילת הודעות לניצול מירבי; (4) תשלום עבור קבלת התראות מערכת ללקוח.

                  1.            חודשי מתחדש. התשלום הוא חודשי ומתחדש. בכל חודש, ביום השישה-עשר לאותו החודש, יקבל הלקוח חשבון עבור החודש שנסתיים יום לפניו. התשלום יבוצע ביום העשרים בכל חודש. במקרה בו החל השימוש במערכת לאחר היום השישה עשר לאותו החודש, הרי שהחיוב יבוצע בצורה יחסית.

                  2.            אמצעי תשלום. התשלום יבוצע בהוראת קבע בכרטיס האשראי של הלקוח או באמצעות PayPal.

                  3.            עמלה למשרד פרסום. הלקוח מודע לכך כי לידקליינט עשויה לשלם למשרד הפרסום עמלה בגין הפניית הלקוח ובגין מתן התמיכה והשירותים.

 1. זמינות. לידקליינט תנקוט מאמצים סבירים כי המערכת תהא זמינה בכל עת, וכי כל תקלה במערכת תתוקן בהקדם. אולם, לידקליינט אינה ערבה ואינה מתחייבת כי המערכת תהא זמינה בכל עת, וכי השירותים שיסופקו יהיו באיכות מיטבית. אספקת השירותים מותנית בצדדים שלישיים, קווי תקשורת, שירותי אחסון חיצוניים ועל כן לידקליינט אינה יכולה לערוב לזמינות המערכת.
 2. תמיכה ותיקון תקלות. לידקליינט תספק ללקוח שירותי תמיכה ותיקון תקלות בהתאם להסכם זה. שירותי התמיכה יסופקו בדואר אלקטרוני בלבד, ובשעות העבודה בלבד. פנייה לתמיכה תקבל מענה בתוך שני ימי עסקים. שירות תיקון תקלות אשר משביתות את המערכת במלואה, או ללקוח ספציפי, יחלו בתוך שש שעות מאיתורה של התקלה (כאשר שבתות ומועדי ישראל לא יבואו במניין הזמנים). ימי העבודה של החברה הם ראשון עד חמישי, בשעות 09:00 – 17:00.
 3. תקופת ההסכם. תקופת הסכם זה תהא החל מהחתימה עליו ועד לסיומו על ידי מי מהצדדים בהודעה מראש בכתב בת 30 ימים. מבלי לגרוע מזכות הסיום ללא סיבה, הרי שלידקליינט תהא רשאית אף לסיים הסכם זה בכל מקרה בו הלקוח הפר את הוראות הסכם זה ולא תיקן ההפרה בתוך 24 שעות, או בכל מקרה בו התגלה כי הלקוח ביצע שימוש שאינו הולם במערכת, על פי שיקול דעתה של לידקליינט.
 4. שיפוי. הלקוח ישפה את לידקליינט ויחזיק אותה כתמת לב כנגד כל תלונה, תביעה, דרישה מצד שלישי, או חקירה של רשות מוסמכת הנוגעת לשימוש של הלקוח במערכת, לרבות כל תביעה בגין שליחת דברי פרסומת בניגוד לדין, אי עמידה בחוק הגנת הפרטיות, הפרת זכויות יוצרים, פגיעה בשמו הטוב של אדם, או כל שימוש אחר של הלקוח במערכת בניגוד להוראות הסכם זה או הדין.
 5. סודיות. לידקליינט לא תעשה שימוש בנתונים אשר יוזנו על ידי הלקוח לכל מטרה מלבד מתן השירותים. אולם, לידקליינט יכולה להשתמש בנתוני השימוש בשירות בצורה מצטברת, לא-מזהה אישית, וזאת כדי לשפר את השירות.
 6. מהות יחסי הצדדים. הצדדים נכנסים להסכם זה כקבלנים עצמאיים; דבר בהסכם זה לא יצור בין הצדדים יחסי עובד:מעביד, שותפות או יחסים דומים.
 7. שונות: הסכם זה ממצה את מלוא הסכמות הצדדים וגובר על כל הסכמה אחרת, בין אם בכתב, בעל-פה או בהתנהגות; הסכם זה ישונה אך ורק בכתב ובחתימת הצדדים. שום עיכוב, מחדל או ויתור של צד על זכויותיו לא יחשבו לויתור על תנאי חוזה זה ולא יפעלו להגבילו, לבטלו, להחריגו או להקטין את סמכותו על היחסים בין הצדדים. אף ויתור על תנאי מתנאי חוזה זה לא ייחשב ויתור על שאר תנאיו. החוק על הסכם זה הינו דיני מדינת ישראל וכל סכסוך העולה ממנו יובא לשיפוטו הייחודי של בתי המשפט במחוז תל אביב.

 ולראיה באו הצדדים על החתום:

                                             

     לידקליינט                                                  הלקוח


הסכם שירות מעודכן לחודש 07/2017